99+
Онлайн-игра β,
посвященная российским реалиям

Русский парк

Moscow, Russia
Начать игру
создай своего персонажа,
веди личный блог,
участвуй в обсуждениях,
помогай разрабатывать игру
Русский парк - Начать игру

Топик

Начинающим (4)

Флуд (14310)

Darmwowa Bramka SMS
Apple stworzy o telefon nie dla ka dego. I nie jest to tylko kwestia wysokiej ceny za samo urz dzenie oraz jego rozrywkowe przeznaczenie. Chodzi tu raczej o grup potencjalnych klient w, kt ra potrafi w odpowiedni spos b wykorzysta innowacyjne urz dzenie Apple a. Twoja Kom rka postanowi a zmierzy si ze wszystkimi zarzutami pod adresem iPhone a i sprawdzi , w jakim stopniu s uzasadnione, a na ile bezpodstawne. Polecamy Darmowa Bramka SMS tak e przeanalizowa tabelk , kt r stworzyli my, aby atwiej wam by o sprawdzi , co jest potrzebne, aby wyeliminowa wad waszego telefonu. Wada nr 1 brak wiadomo ci MMS Standardowo iPhone nie potrafi wys a ani odbiera wiadomo ci multimedialnych MMS. W USA, gdzie iPhone by sprzedawany najpierw, MMS-y nie s zbyt popularne z racji og lnodost pnego Internetu oraz powszechnie u ywanej poczty e-mail. A wiadomo, e lepiej wys a kilka zdj mailem, ni przez MMS, gdzie s dodatkowo zmniejszane, a wi c i jako s absza. S jednak dwa rozwi zania, dzi ki kt rym iPhone b dzie odbiera i wysy a MMS-y. * Swirly MMS Aplikacja dost pna w Cydii, a wi c wymagany jest Jailbreak. Niestety, dost pna jest tylko wersja Trial. Za pe n trzeba zap aci . Program bardzo dobrze radzi sobie z wysy aniem, a tak e z odbieraniem wiadomo ci MMS. * MMS od Wit Software jest to niemal w pe ni oficjalna aplikacja, dopuszczona przez Apple do sklepu AppStore. Niestety, w momencie redagowania tego tekstu mo liwo jej legalnego pobrania maj jedynie u ytkownicy iPhone w z Portugalii, kt rzy za o yli konto w portugalskim iTunes Store. Producent zapowiedzia , e trwaj rozmowy z innymi krajami, w kt rych sprzedawany jest iPhone, wi c pewnie wkr tce mo na si spodziewa aplikacji tak e w polskim iTunes Store. Wada nr 2 brak opcji kopiuj/wklej Bardzo wielu u ytkownik w narzeka o, e w iPhone nie ma mo liwo ci zaznaczenia i skopiowania do schowka tekstu. Oczywi cie, jest to spora niedogodno , jednak w prosty spos b u ytkownik mo e sobie doda tak funkcjonalno . Wystarczy zwyk a instalacja odpowiedniej aplikacji. * Clippy dzi ki tej aplikacji dodasz mo liwo zaznaczania, kopiowania, a nast pnie wklejania wybranego przez ciebie kawa ka tekstu. Wystarczy, e przytrzymasz d u ej palec na ekranie w miejscu tekstu do uruchomienia lupy, a nast pnie przeci gniesz po interesuj cym ci kawa ku tekstu. Przyciski Kopiuj oraz Wklej znajdziesz, uruchamiaj c klawiatur pod przyciskiem 123. * hClippy aplikacja bardzo podobna, jednak jej podstawow zalet jest mo liwo kopiowania tekstu tak e z przegl darki internetowej. Po klikni ciu w interesuj cy nas tekst, wy wietli si okno, w kt rym wybieramy, czy chcemy skopiowa zawarto , wklei , czy mo e przejrze schowek. Niestety, obie aplikacje wykluczaj si nawzajem. Wada nr 3 nawigacja nie w pe ni u yteczna Wraz z pojawieniem si kolejnej ods ony iPhone a wersji 3G, w telefonie pojawi si modu nawigacji GPS. Niestety, u ytkownicy nadal zdani byli na korzystanie z map Google. Dlaczego niestety? Dlatego, e podczas nawigowania brakowa o komunikat w g osowych, dzi ki kt rym wiemy, kiedy i gdzie skr ci . Poza tym korzystanie z Google Maps odbywa si w trybie online, a wi c jeste my skazani na koszty zwi zane z transferem mapy z Internetu. * xGPS jest to aktualnie najlepsze rozwi zanie do mobilnej nawigacji w iPhone. G wna zaleta brak op at za licencje, a tak e mapa w wersji offline, wi c odpadaj koszty transferu mapy przez Internet. Na pocz tku marca pojawi a si nowa ods ona programu. Ciekawsze wprowadzone zmiany, to komendy g osowe, jakimi kierowca jest informowany, w kt r stron ma skr ci . Zosta o usprawnione tak e pobieranie map. Do wyboru mamy 18 poziom w szczeg w, przy czym, w odr nieniu od poprzednich wersji, tym razem najbardziej szczeg owa mapa to 0 poziom, a najmniej to 17 poziom. Aby ci gn mapy, musimy skorzysta z aplikacji xGPS Manager, kt r tak e pobierzemy z Cydii. * iPhone Sygic Mobile 2009 program nawigacyjny Sygic Mobile 2009 pokazano po raz pierwszy na ostatnim Mobile World Congress w Barcleonie. Najnowsze dane s takie, e program trafi wkr tce do AppStore w cenie 80 euro (380 z ).
darmowa, bramka, sms
Можно переименовывать игру в Польский Парк. Или Чешский. Хз.
2 марта 2015, 16:48  #  Ответить0
Должно быть Польский.
3 марта 2015, 18:23  #  Ответить0